Phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội huyện Tủa Chùa

Phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội được Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thiết kế và xây dựng, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.


Phần mềm bao gồm:
- 79 chỉ tiêu tổng hợp:
+ Thông tin cơ bản: Diện tích; dân số; số xã, thị trấn; số hộ gia đình; số hộ dân tộc thiểu số;
+ Thông tin kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn; công nghiệp, xây dựng; nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất;
+ Thông tin xã hội: Tỷ lệ gia tăng dân số; tỷ lệ giảm sinh; tỷ lệ dân cư đô thị, nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo; mức giảm hộ nghèo; số lao động được tạo việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ thất nghiệp; tuổi thọ trung bình; mật độ thuê bao điện thoại; mật độ thuê bao internet; diện tích nhà ở bình quân;
+ Thông tin tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững: Tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch (khu vực thành thị, nông thôn); tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; thu gom chất thải rắn ở đô thị; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn;
- 29 chỉ tiêu Đầu tư phát triển và Ngân sách nhà nước:
+ Tổng vốn đầu tư phát triển toàn huyện: Phân theo quản lý (Trung ương, tỉnh, huyện, xã); phân theo nguồn vốn (NSNN, ODA, Tín dụng, đầu tư của doanh nghiệp, FDI, NGO,…)
+ Ngân sách nhà nước: Thu NSNN trên địa bàn; Chi NSNN trên địa bàn (chi đầu tư phát triển do địa phương quản lý, vốn cân đối NS địa phương; hỗ trợ mục tiêu từ NSTW; chi thường xuyên; chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; chi sự nghiệp y tế; chi sự nghiệp kinh tế; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ; chi sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch,…)
- 150 chỉ tiêu kinh tế:
+ Dịch vụ: Du lịch (tổng lượt khách du lịch, doanh thu, số lao động); thương mại (tổng mức bán lẻ hàng hóa và danh thu dịch vụ tiêu dùng; kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; chỉ số giá tiêu dùng; giá trị xuất khẩu hàng hóa; hạ tầng thương mại; xúc tiến thương mại); Giao thông vận tả (vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; hạ tầng giao thông); Thông tin và Truyền thông (bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại)
+ Công nghiệp – Xây dựng: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Xây dựng; khu công nghiệp; Khu kinh tế;
+ Nông, lâm, ngư nghiệp: Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp); Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể (phát triển doanh nghiệp; kinh tế tập thể).