TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUA CÁC NĂM
Từ khóa:
Năm báo cáo:
  
1 Chỉ tiêu kinh tế
 Chỉ tiêuĐơn vị tínhGiá trị thực hiện năm
Tốc độ tăng trưởng GRDP theo chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh (giá so sánh 2010) % 0
    Tổng sản phẩm GRDP Triệu đồng 0
    Tốc độ tăng trưởng % 0
GDP theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh (giá HH) Triệu đồng 0
    Tổng sản phẩm GRDP % 0
    Cơ cấu Triệu đồng 0
  
2 Chỉ tiêu xã hội
  
3 Chỉ tiêu Tài nguyên - Môi trường và phát triển bền vững