DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH
Đơn vị tính :
 Đơn vị tínhMô tả
Triệu đồng dành cho các lĩnh vực chỉ tiêu
Tỷ đồng tỷ đồng
% Phần trăm
Triệu tấn Đơn vị tính triệu tấn
Tr.Kwh
Người
m2
Tuổi
Thuê bao
Nghìn tấn