DANH MỤC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
Địa bàn :
 Thuộc địa bànMô tả
Xã A Huyện Tủa Chùa Xã A, huyện Tủa Chùa
Xã D Huyện Tủa Chùa